27 Kasým 2013


Yrd. Doç. Latife Aktan’dan çini iþleme kursu

Çanakkale Üniversitesi öðretim üyesi ve Türkiye’deki önemli çini sanatçýlarýndan Yrd. Doç. Latife Aktan, 13-17 Þubat tarihleri arasýnda Viyana’ya geliyor ...

Linz’de Munzur’la ilgili etkinlik

Linz’de Milli Park Munzur’la ilgili bir etkinlik yapýlýyor. Etkinlik resim sergisi ve belgesel film gösteriminden oluþuyor. 21 Ocak günü, Roseggerstraße 20-22 ...

Otopark deðil, Bacherpark

5. Viyana’daki Bacherpark’ta yeraltý garajý yapýlmasýný engellemek amacýyla 9 Ocak’ta baþlayan iþgal eylemi üçüncü haftasýna girdi. FPÖVP hükümetine karþý direniþ ...

“Hýristiyanlara en yoðun baský Türkiye’de yapýlýyor”

5 Aralýk 2005 günü St. Pölten Betriebsseels-
orgezentrum (Papazlýk Merkezi’nde) “Türkiye’de Hýristiyanlar ve ...

SOS Mitmensch’ten kampanya

SOS Mitmensch adlý kuruluþ, Avusturya’da ‘’Adil yargýlanma hakký adýna!’’ bir afiþli kampanya baþlattý ve Avusturya Adalet Bakanlýðý’ný harekete geçmeye ...

Chukwujekwu gene mahkûm oldu

1999’da Afrikalýlara yönelik toplu tutuklamalarla baþlatýlan “Operation Spring”in son sanýðý Emmanuel Chukwujekwu’nun Viyana Eyalet Ceza ...

 

Vietnam Savaþý redcileri ve filmleri OKAZ’da:

Vietnam savaþýnýn sonuna doðru ordu içinde de geliþen savaþ karþýtý hareketin örgütleyi-
cilerinden Dave Blalock ve ve Darnell Stephen Summers, 24 Ocak akþamý ...


Klassischer türkischer Musik und arabischer Rhythmik in Wien

Der Verein makamhane, der sich der Bekanntmachung und Vermittlung unter anderem auch der türkischen klassischen Makam-Musik in Wien angenommen hat ...


Süryaniler dönüyor

Beþ bin yýldýr Mezopotamya'da yaþamlarýný sürdüren Süryanilerin Türkiye'de varlýklarýný devam ettirdiði yerler, göçlerden önce genelde Mardin, Diyarbakýr ve Elazýð ...


Yunanistanlý müzisyen Teodorakis’ten Avrupa Konseyi’ne sert tepki: UTANIN

"Avrupa Konseyi tarihi deðiþtirmeye karar verdi. Kurbanlar saldýrganlarla, kahramanlar suçlularla, kurtarýcýlar iþgalcilerle, komünistler Nazilerle ..."


"FPÖ’yü durdurun! Sýnýrdýþýlara son!"

Savaþ ve Irkçýlýða Karþý Að (Netzwerk gegen Krieg und Rassismus) ve Linkswende, 24 Ocak’ta Irkçýlýða Karþý Eylem Günü kapsamýnda meþaleli yürüyüþ ve konser


Avrupa Sosyal Forumu Viyana’da toplanýyor

Avrupa Sosyal Forumu’nun 2006 Hazýrlýk Meclisi 6-8 Ocak günlerinde Viyana’da, Kongresshaus’ta (Margaretengürtel 138-140) toplanýyor ...


Irkçý afiþi söktü mahkemelik oldu

St. Pölten SPÖ belediye encümeni Harald Ludwig, ýrkçý bir afiþi yerinden söktüðü için mahkemelik oldu. St. Pölten’in Spratzern bölge sorumlusu olan Harald Ludwig, ...

Radio Stimme‘ye ödül!

‘Radio Stimme, Initiative Minderheiten’ýn ticari olmayan baðýmsýz vericilerinden yayýmlanan siyasi magazin kuþaðý. On beþ günde bir yapýlan bir saatlik yayýn ...

Kanafani Kültür Derneði‘nin aðýr iþçileri anlatýyor:

Kanafani Kültür Derneði (Kulturverein Kanafani – KVK) 2002 Aðustos ayýnda Türkiyeli ve Avusturyalý bir grup öðrenci tarafýndan kuruldu. ...

Hüseyin ÞÝMÞEK

Meine Einsamkeit nicht allein

Hakan GÜRSES

Orasý ve Burasý

Rýza ALGÜL

Bir Roman

Eren KILIÇ

Eþit þartlar altýnda ve herkes kendi kimliðiyle

Sertan BATUR

Avrupa Sol Partisi: Ölü doðum mu?

Cüneyt DAÐDALAN

Bir kitap ve tanýdýk bir þair

Cengiz KÖSE

’Küresel Terör’ ve Avusturya

Mercan SÜMBÜLTEPE

Gäbe es den Rassismus nicht, hätten wir die Solidarität

Þenol AKKILIÇ

Aileden devlete; zayýf olan her zaman suçlu!

Songül YARAR

Bir hazan Vakti

designed by a.simsek